Tradycyjne ilościowe metody badawcze

Metody ilościowe badań marketingowych umożliwiają opis badanych zjawisk przy pomocy liczb, określających częstotliwość ich występowania lub ocenę (nadanie pewnych wartości). Badania ilościowe realizowane są najczęściej na dużych próbach i umożliwiają wyciąganie wniosków dla całej badanej populacji.

Tradycyjne metody badawcze, ze względu na specyfikę kontaktu z respondentem dzielimy na dwie grupy - wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. 

Wywiad telefoniczny (CATI)

 

 

Większość badań ilościowych, szczególnie tych realizowanych na dużych, ogólnopolskich próbach odbywa się za pośrednictwem telefonu. Badania CATI (Computer Assisted Telephone Interview) są najtańszą w realizacji formą wywiadów, w których następuje interakcja między respondentem a ankieterem. Nie jest to co prawda kontakt bezpośredni, ale ważny - szczególnie w przypadku pogłębiania kwestii otwartych i pytań opisowych. Ankieter może wywierać wpływ na respondenta pobudzając go do większego zaangażowania w udzielanie odpowiedzi.

 

Badania CATI znajdują również zastosowanie w przypadku gdy zleceniodawca chce zbadać swoich klientów, a nie ma w bazie ich adresów mailowych, a jedynie numery telefonów.

Wywiad osobisty / bezpośredni

(CAPI - wspomagany komputerowo lub PAPI - ankieta papierowa)


Badanie PAPI (z ang. Paper Assisted Personal Interview) to badanie w którym ankieter podczas bezpośredniego spotkanie z respondentem wypełnia przygotowany wcześniej papierowy kwestionariusz odpowiedziami udzielanymi przez respondentów. Ze względu na wzrost dostępności mobilnych urządzeń elektronicznych, długi czas realizacji oraz pewne ograniczenia funkcjonalne badania te coraz częściej zastępowane są przez badania wspomagane komputerowo.


Badanie CAPI (z ang. Computer Assisted Personal Interview) to badanie w którym ankieterzy spotykają się twarzą w twarz z respondentem i zadają mu pytania według wcześniej opracowanego kwestionariusza. Zadawane pytania wyświetla im aplikacja zainstalowana na urządzeniu elektronicznym (komputer lub tablet). Ankieter na bieżąco wprowadza odpowiedzi respondenta do systemu, a te automatycznie trafiają do centralnej bazy wyników. Istotne dla klientów przewagi badania CAPI nad PAPI to krótszy czas realizacji projektów oraz lepsze możliwości prezentowania zaawansowanych treści graficznych (np. filmów, lub prezentacji).